Τα νέα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ 

Η πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων αποτελεί προτεραιότητα για την EUROFILM Μάντζαρης Α.Ε. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 αξιολογείται διαρκώς, και υλοποιεί σχέδια δράσης. Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Μία από τις δράσεις είναι η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενθαρρύνοντας την χρήση τους και διευκολύνοντας αυτούς που ενεργά συμμετέχουν στην μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Άλλες δράσεις είναι:

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ.
  • Διαχείριση υδάτινων πόρων: συγκέντρωση όμβριων υδάτων με χρήση λιμνοδεξαμενής .
  • Φωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED.
  • Ψύξη θέρμανση: Επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας στους χώρους παραγωγής, με παράλληλο φιλτράρισμα του εισπνεόμενου αέρα.
  • Στρατηγική μηδενικής φύρας
  • Ανακύκλωση υλικών πολυαιθυλενίου που προκύπτουν από την παραγωγή φιλμ ΡΕ.
  • Διαδικασίες συλλογής και ανακύκλωσης υλικών για επανα-κοκκοποίηση  κι επαναχρησιμοποίηση αυτών.