ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σκοπός

To παρόν κείμενο αποτελεί τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Eurofilm.  O Κώδικας είναι κοινοποιημένος:

 • σε όλο το προσωπικό και
 • στα ενδιαφερόμενα μέρη,

μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης.

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας της Eurofilm:

 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας
 • Διαφάνεια στις συναλλαγές με πελάτες/ προμηθευτές/ ελεγκτικούς φορείς

& επιπρόσθετα,

 • Παραγωγή προϊόντων σταθερής ποιότητας, ασφαλή για την χρήση που προορίζονται
 • Σεβασμός στο περιβάλλον

Οι δύο τελευταίες αρχές καλύπτονται από τα εφαρμοζόμενα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, την ασφάλεια υλικών και την περιβαλλοντική διαχείριση. Οι πολιτικές επισυνάπτονται στο παράρτημα.

Καταγγελίες / παράπονα

Οποιοδήποτε παράπονο ή/και καταγγελία, για τα όσα αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή μέσω email  στο [email protected].

Ειδικά για το προσωπικό της εταιρίας, υπάρχει δυνατότητα παραπόνου ή/και καταγγελίας (ανώνυμα ή επώνυμα) μέσω κυτίων αναφορών σε κοινόχρηστα σημεία της εγκατάστασης. Όλα τα παράπονα και καταγγελίες διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα από την διοίκηση.

 

Αρχή 1η : Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Εργασία ανηλίκων / παιδιών

Η Eurofilm προσλαμβάνει ως εργαζομένους, άτομα ηλικίας μεγαλύτερης από αυτή που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Αποφυγή διακρίσεων

Η Eurofilm διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων λόγω:

 • φυλής,
 • θρησκεύματος,
 • χρώματος,
 • καταγωγής,
 • ηλικίας,
 • ειδικών αναγκών,
 • πολιτικών πεποιθήσεων και
 • φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

Αποφυγή παρενοχλήσεων και βίας

Η Eurofilm διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή βίας (σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής, λεκτικής κλπ.) κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

 

Αρχή 2η : Τήρηση εργατικής νομοθεσίας

Σχέσεις Εργασίας – Αμοιβές εργαζομένων

Οι σχέσεις της Eurofilm με τους εργαζομένους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης από την πρόσληψη (εργασία, αμοιβή) μέχρι και το τέλος συνεργασίας (συνταξιοδότηση, παραίτηση, απόλυση), καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα International Labor Organization (ILO).

Η επιλογή και η πρόσληψη των εργαζομένων, βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, καθώς επίσης σε αρχές και κανόνες που εξασφαλίζουν τη διαφανή και αντικειμενική επιλογή του υποψηφίου.

Οι εργαζόμενοι έχουν το ελεύθερο να αποχωρήσουν από την εταιρεία μέσω παραίτησης, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η Eurofilm συμμορφώνεται με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία σχετικά με το ωράριο εργασίας και  τη χορήγηση αδειών (όλων των τύπων) στους εργαζομένους, σεβόμενη την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων.

Οι θέσεις εργασίας συνδέονται με την ανάλογη αμοιβή, ανά θέση, και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία.

Ωράριο εργασίας

Η Eurofilm τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το ωράριο εργασίας των εργαζομένων.

Η Eurofilm είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφή επιβαλλόμενης ή εξαναγκαστικής εργασίας.

Ασφάλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας

Η Eurofilm επενδύει διαρκώς στη βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών εργασίας, με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών στις εγκαταστάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κώδικες των Ορθών Πρακτικών.

 

Σε όλο το προσωπικό υλοποιούνται σεμινάρια σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και τους παρέχονται τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας που προσδιορίζονται από σχετική αξιολόγηση.

Δικαίωμα συμμετοχής σε συλλογικές δράσεις

Η Eurofilm σέβεται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αρχή 3η : Διαφάνεια στις αρχές με πελάτες/ προμηθευτές/ ελεγκτικούς φορείς

Προμήθειες

Η Eurofilm επιδιώκει σταθερές συνεργασίες με αξιόπιστους προμηθευτές που στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην τήρηση των βασικών αρχών που περιγράφονται στον παρόντα κώδικα.

Οι αξιολογήσεις των προσφορών βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Απαγορεύεται η παροχή ή λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών ή παρόμοιων πληρωμών, οποιουδήποτε τύπου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συνεργάτης οφείλει να ενημερώσει την Eurofilm.

Δωροδοκίες

Η Eurofilm είναι αντίθετη σε κάθε μορφής δωροδοκία (άμεση ή έμμεση) για  επιχειρηματικό ή οικονομικό όφελος. Οι εργαζόμενοι της Eurofilm δεν προσφέρουν / λαμβάνουν οποιοδήποτε δώρο ή πληρωμή που αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευθεί ως δωροδοκία.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διοίκηση.

Οικονομική διαχείριση

Η οικονομική διαχείριση της Eurofilm χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Το προσωπικό που εμπλέκεται στην συλλογή, στην επεξεργασία και στην καταχώρηση των πληροφοριών φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων.

 

Λοιπές αρχές

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Eurofilm είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τη Eurofilm διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, καθώς και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Η Eurofilm συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στηριζόμενη, κατά περίπτωση, σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις επεξεργασίας:

(α) επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος,

(β) επειδή η Eurofilm υποχρεούται εκ του νόμου να το πράξει,

(γ) επειδή η Eurofilm έχει ορισμένο έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί τα εν λόγω στοιχεία,

(δ) επειδή το υποκείμενο έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του για συγκεκριμένο σκοπό και

(ε) όπου απαιτείται, για την προστασία συμφέροντος ουσιώδους για τη ζωή οποιουδήποτε προσώπου.

Τα υποκείμενα των δεδομένων (κατά περίπτωση εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, χρήστες του ιστότοπου της Eurofilm κλπ.) ενημερώνονται επαρκώς από τη Eurofilm για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ενδεικτικά, για τον σκοπό επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, τον χρόνο τήρησης αυτών, τη νομική βάση επεξεργασίας, τα δικαιώματα των υποκειμένων), όπως η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει. Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη στα υποκείμενα των δεδομένων όταν τα δεδομένα συλλέγονται πρώτη φορά και ακολούθως οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.

Η Eurofilm ενημερώνει και εκπαιδεύει όλα τα μέλη του προσωπικού, ώστε να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη παιδεία αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, την ασφάλεια και την προστασία τους.

Αιτήματα αναφορικά με ζητήματα προσωπικών δεδομένων μπορούν να αποσταλούν στη Eurofilm ταχυδρομικώς στην έδρα της επιχείρησης (υπόψη Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων) ή με email στο [email protected].

 

Εμπιστευτικότητα

Το προσωπικό της Eurofilm δεσμεύεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή καθιστά διαθέσιμες με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες της Eurofilm που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες (περιλαμβανομένων πληροφοριών των πελατών, συνεργατών της κλπ.).

Εμπιστευτικές ή απόρρητες είναι πληροφορίες που δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό (ενδεικτικά, στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, πληροφορίες τιμολόγησης, κατάλογοι πελατών – προμηθευτών, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα, πλάνα για εξαγορές ή συγχωνεύσεις, στρατηγικοί στόχοι, πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης κλπ.).

Περαιτέρω, το προσωπικό οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά ή απόρρητα από την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να είναι και πληροφορίες που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα ή με ευρεσιτεχνίες της Eurofilm.

Είναι υποχρέωση του προσωπικού της Eurofilm να διαφυλάττει τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή του και σε γνώση του, και να μην τις κοινοποιεί σε πρόσωπα εκτός της επιχείρησης, περιλαμβανομένων μελών του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος. Η ως άνω υποχρέωση υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και μετά τη λύση αυτής για οποιονδήποτε λόγο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όραμα της EUROFILM A.E. είναι να γίνει μία επιχείρηση με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και το όνομά της να καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας  στα πλαστικά φιλμ.

Η πολιτική ποιότητας της EUROFILM A.E. συνίσταται κατ’ αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν με την Επιχείρηση και στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων, ώστε να επιτυγχάνεται  πλήρης κάλυψη των αναγκών τους.

Για το σκοπό αυτό η EUROFILM A.E. συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ελέγχοντας τις παραλαμβανόμενες πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην EUROFILM A.E., επειδή πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

 1. την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015
 2. την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ποιότητα
 3. τον διαρκή εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών
 4. το σεβασμό και την εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στα παραγόμενα προϊόντα αλλά και στο περιβάλλον.
 5. την ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την παραγωγή
 6. τη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 7. τη διαρκή καινοτομία ως προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της EUROFILM A.E.

 

Ημερομηνία έκδοσης: 16/10/2017

 

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η EUROFILM – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
 • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της

 

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 που αφορά την :

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FILM

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 • Στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με Περιβαλλοντικά Θέματα

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

 

Ημερομηνία έκδοσης: 16/10/2017

 

Το παραπάνω κείμενο έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Ποιότητας της Eurofilm και έχει εγκριθεί από την Διοίκηση.